Política de Protección de Datos


Qui és el responsable del tractament de les seues dades? 

El responsable és la mateixa Agència Valenciana de la Innovació. El Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, posen a la seua disposició diversos mecanismes per a la resolució de les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Si vosté té dubtes sobre aquest tractament, es pot dirigir directament a l’Agència Valenciana de la Innovació, amb seu a la Rambla Méndez Núñez, 41 – 03002 Alacant. http://innoavi.es/ on pot, així mateix, exercir els seus drets, els quals seran atesos de forma gratuïta, d’acord amb el que preveu l’article 12 del RGPD.

Quins són els seus drets com a afectat o interessat?

Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si l’Agència Valenciana de la Innovació tracta dades personals que el concerneixen, o no.

Concretament, pot sol·licitar el dret d’accés a les seues dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Pot sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular pot exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’Agència Valenciana de la Innovació deixarà de tractar-les, excepte en aquelles excepcions establides en la normativa aplicable.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per això, a l’efecte de la nostra política de protecció de dades, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés a les seues dades, la rectificació o supressió, la limitació del tractament, l’oposició a aquest tractament i la portabilitat d’aquestes, contactant amb nosaltres a través del correu electrònic: info.avi@gva.es, o per mitjà de correu ordinari, així com personant-se en algun dels centres de treball d’aquesta entitat: (Rambla Méndez Núñez, 41 – 03002 Alacant) o (plaça de l’Ajuntament, 6 – 46002 València).

Per això emplene aquest formulari degudament, i especifique com és el tractament sobre el qual vol exercir els seus drets (nom del tractament) i quins drets vol exercir (accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat de les dades).

Drets a exercir:

 • Dret d’accés: regulat en l’art. 13 de la LO 3/2018, i art. 15 RGPD, l’interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si  s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment. 
 • Dret de rectificació: regulat en l’art. 14 de la LO 3/2018, i els art. 16 i 19 del RGPD, l’interessat tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda del  responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió, «el dret a l’oblit» regulat en l’art. 15 de la LO 3/2018, i art. 17 i 19 del RGPD, L’interessat tindrà dret a obtindre sense dilació  indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en els termes assenyalats en la normativa citada. 
 • Dret a la portabilitat de les dades: regulat en l’art. 17 de la LO 3/2018, i art. 20 RGPD, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable al qual li’ls haguera facilitats, en els termes assenyalats en la normativa citada. 
 • Dret de limitació, regulat en l’art. 16 de la LO 3/2018 i en l’art. 18 RGPD, la persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del  tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa citada. 
 • Dret d’oposició: regulat en l’art. 18 de la LO 3/2018, i art. 21 RGPD, l’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius  relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d’un tractament, en els termes assenyalats en la normativa citada. 
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: regulat en l’art. 18 de la LO 3/2018 i en l’art. 22 del RGPD, tot interessat tindrà  dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l’afecte significativament de manera similar, en els termes assenyalats en la normativa citada.

Qui és el delegat de protecció de dades?

En el cas que l’Agència Valenciana de la Innovació no haja resolt les qüestions per vosté plantejades, se l’informa que, de conformitat amb l’article 38 del RGPD, es pot posar en contacte amb el delegat de protecció de dades (DPD), entre les seues funcions figura la de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades.

L’informem que l’Agència Valenciana de la Innovació té assignat un delegat de protecció de dades (DPD), d’acord amb el que estableix la normativa vigent (Delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana) amb el que pot contactar a través del correu electrònic: dpd@gva.es, o a l’adreça postal següent: pg. de l’Albereda 16, 46010 València.

Així mateix, si escau, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua seu electrònica accessible de la pàgina web: https://www.aepd.es/

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

En l’Agència Valenciana de la Innovació no elaborarem perfils comercials sobre la base de la informació facilitada i, en conseqüència, tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vosté sobre la base d’un perfil comercial.

Tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de gestionar diferents activitats realitzades per a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià de la Innovació (SVI), d’acord amb l’objecte i funcions d’aquesta Agència, definit en la Llei 1/ 2017, d’1 de febrer, de la Generalitat, de creació de l’AVI. En particular, l’Agència complirà el seu objecte per mitjà de l’exercici d’una sèrie de funcions, com ara les següents:

 • L’enfortiment dels agents de l’SVI i les seues interrelacions, les existents amb els agents d’altres sistemes d’innovació i el suport a la introducció de nous agents en el sistema.
 •  La coordinació de l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana.
 • El disseny i desenvolupament d’estratègies dirigides a l’ús més eficient dels recursos de l’SVI, incloent-hi l’impuls cooperatiu dels existents.
 • La cooperació amb l’activitat pública i privada de la Comunitat Valenciana que contribuïsca a la consecució de les finalitats de l’Agència.
 • L’obtenció de suports privats a la innovació per la via del patrocini, el cofinançament i els compromisos derivats de les estratègies de responsabilitat social de les empreses.

En l’exercici de les seues funcions, el tractament de les dades de caràcter personal per l’AVI es realitzarà, unes vegades, fonamentat directament en l’exercici de poders públics atribuïts a l’Agència Valenciana de la Innovació per una norma amb rang de llei i, unes altres, per mitjà del necessari consentiment de la persona afectada.

Quin tipus de dades tenim sobre la seua persona i com les hem obtingudes?

Les categories de dades personals que l’Agència Valenciana de la Innovació tracta sobre clients, proveïdors i usuaris, amb caràcter general, són:

 • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça (postal o electrònica), telèfon (fix o mòbil).
 • Altres dades: càrrec que ocupa o categoria professional, entitat a la qual està vinculat, tipologia i sector econòmic de l’entitat a què està vinculat i/o col·lectiu associat.

Totes les dades més amunt esmentades, les hem obtingudes directament de vosté per mitjà de la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, sol·licitud d’ajuda en exercici d’obligacions legals o competències públiques o amb el seu consentiment exprés.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a usuaris, clients i proveïdors que es recopilen per mitjà dels diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre es mantinga la relació legal amb l’entitat i no se sol·licite la seua supressió per part de l’interessat, respectant, en qualsevol cas, els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

Correspon a l’interessat l’actualització de les seues pròpies dades. L’Agència Valenciana de la Innovació no serà responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que s’hi hagen pogut produir.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seues dades?

Segons la finalitat i el tipus de tractament de dades, la base de legitimació està explícitament recollida en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT) per a cada activitat.

Se l’informa que, si el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal (concessió d’una subvenció, execució d’un contracte, etc.), en el supòsit que no facilite les seues dades de caràcter personal, no es podran complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

L’Agència Valenciana de la Innovació mai compartirà les seues dades personals amb cap empresa tercera que pretenga utilitzar-les en les seues accions de màrqueting directe.

L’informem que podem facilitar les seues dades personals a organismes de l’Administració pública i autoritats competents en aquells casos en què es reba un requeriment legal per part d’aquestes autoritats o en els casos en què s’haja de complir un procés judicial o per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica.

L’Agència Valenciana de la Innovació pot proporcionar les seues dades personals a terceres persones, i serà necessari, per a això, sol·licitar l’oportú consentiment exprés de la persona afectada, en el qual constarà tota la informació necessària que l’AVI li proporcionarà per a saber tant la finalitat com els destinataris als quals es podrien comunicar les seues dades.

En qualsevol cas, aquestes terceres persones hauran de mantindre, en qualsevol moment, els mateixos nivells de seguretat en relació amb les seues dades personals i, quan siga necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seues dades personals de forma privada i segura, i a fi d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’Agència Valenciana de la Innovació.

Una altra informació d’interés sobre la nostra política de privacitat

Legislació aplicable 

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades – RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Zona de descàrregues